مطالب مرتبط:

اتاق تجارت زنان بزودی افتتاح خواهد شد

بخش صنایع باید از اتاق تجارت جدا گردد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، جلسه شورای عالی اقتصادی تحت ریاس...

مطالب اخیر