مطالب مرتبط:

مقامات: بیش از سی تن در هلمند از چنگ طالبان رها گردیدند

مطالب اخیر