مطالب مرتبط:

والی بلخ حق دارد که روابط اش با عبدالله را قطع کند

یکی می گفت در دنيا چند گونه ديوانه است؛ 1. ديوانه ای كه نان نخورده اما وقتی برايش طعام تعارف كنی تظاهر به سير ب...

مطالب اخیر