مطالب مرتبط:

مناطق قبایلی، پرورشگاهی امن برای تقویت افراط گرایی

پاکستان از زمان پیدایش تاکنون یکی از بازیگران مهم منطقه بوده و در بازی های آسیای میانه نقش کلیدی و اساسی را باز...

مطالب اخیر