مطالب مرتبط:

افغانستان در مبارزه با تروریزم همچنان تنهاست!

دولت و ملتهای افغانستان و عراق و سوریه در واقع قربانیان این تعامل میان سران استخبارات منطقه ای و فرامنطقه ای می...

مطالب اخیر