مطالب مرتبط:

افغانستان خواستار سهم گیری روسیه در بازسازی یکصد پروژه اقتصادی شد

دولت افغانستان از روسیه خواسته است، که برای بازسازی بیش از ۱۰۰ پروژه اقتصادی این کشور کمک کند.

مطالب اخیر