مطالب مرتبط:

پارک گیون هی برکنارشده سرانجام کاخ ریاست جمهوری کوریای جنوبی را ترک کرد

پس ازآن که دادگاه قانون اساسی کوریایی جنوبی رای به برکناری پارک گیون هی، رییس جمهور پیشین آن کشور داد، او ناگزیر به ترک قصر ریاست جمهوری مشهور به کاخ آبی شد.

مطالب اخیر