مطالب مرتبط:

سرمایه گذاری مشترک افغانستان و جرمنی برای ایجاد چاپخانۀ بزرگ در کارخانه جنگلک

در این چاپخانه گذشته از زمینه سازی چاپ اسناد بهادار، بانک نوت‎های افغانی نیز در داخل کشور چاپ خواهند شد.

مطالب اخیر