مطالب مرتبط:

قیام 24 حوت خونین 1357 هرات به روایت شاهدان

قیام 24 حوت خونین سال 1357 هرات به روایت شاهدان عینی: به گفته شاهدان عینی این قیام از قریه ها و روستاها آغاز و ...

مطالب اخیر