مطالب مرتبط:

جایگزینی باتور دوستم، آغاز زوال حزب جنبش ملی

اگر به تاریخ تاسیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نظراندازی صورت گیرد، این حزب در بدو تاسیس اش نه یک حزب سیاسی ب...

مطالب اخیر