مطالب مرتبط:

ناپدید شدن اموال تاجران و آثار هنرمندان ولایت بلخ در ” راه ابریشم”

شماری از تاجران و هنرمندان ولایت بلخ پیرامون توقف و ناپدید شدن اموال تجارتی و آثار شان در عربستان سعودی شکایت د...

مطالب اخیر