مطالب مرتبط:

سرمایه گذاری ۱.۳ میلیارد دالری شرکت گلبهار به صورت مشروط تایید شد

شورای عالی اقتصادی، سرمایه گذاری ۱.۳ میلیارد دالر شرکت گلبهار را به صورت مشروط تایید کرده است.

مطالب اخیر