مطالب مرتبط:

عزل و نصب های سلیقه ای افغانستان را ناامن کرد

افراد در افغانستان براساس روابط و سلیقه انتخاب شده اند، نه براساس شایسته سالاری. شعار بر اساس شایسته سالاری است...

مطالب اخیر