مطالب مرتبط:

میراث های فرهنگی افغانستان قاچاق می شوند.

پیام آفتاب: آثار تاریخی افغانستان در مناطق گروهای مخالف دولت حاکم اند بصورت قاچاق بفروش می رسند.

مطالب اخیر