مطالب مرتبط:

صالح محمد صالح: فرمان اخیر رئیس جمهور، مداخله در نهادهای امنیتی است

برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه فرمان جدید رئیس جمهور برای ایجاد پست وزیر دولت در امور اصلاحات در ب...

مطالب اخیر