مطالب مرتبط:

ارگ: تا ۱۰ روز آینده جدول زمانی جهت توزیع تذکره‎های برقی تهیه ‌می‌شود

ریاست جمهوری افغانستان گفته‎است که ظرف ده روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره‎های برقی فراهم ساخته شود. بر اس...

مطالب اخیر