مطالب مرتبط:

سه وزارتخانه گزارش کارکردهاى سال ١٣٩٥ شان را ارائه کردند

کابل(پژواک، ٢٢حوت٩٥): وزارت هاى زراعت، احيا و انکشاف دهات و فوايدعامه، کارکردهاى سال ١٣٩٥ را گزارش دادند و وزار...

مطالب اخیر