مطالب مرتبط:

امریکا از هند خواسته است که به افغانستان نیرو نظامی بفرستد

رئیس انجمن (هندوهای مقیم آمریکا) HRC می گوید: امریکا از هندوستان خواسته است آنکشور برای مبارزه با تروریسم در اف...

مطالب اخیر