مطالب مرتبط:

مرکز روان درمانی برای زنان قربانی خشونت در کشور ایجاد می شود

دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور، برای زنان قربانی خشونت، مرکز روان درمانی ایجاد می‌کند.

مطالب اخیر