مطالب مرتبط:

سیستم قضایی کشور نباید تابع مصلحت و فشار شود

رییس اجراییه کشور می‌گوید: حاکمیت قانون بدون دستگاه‌ قضایی مستقل امکان‌پذیر نیست و بنابراین، هیچ ‌کسی حق مداخله...

مطالب اخیر