مطالب مرتبط:

افغان‎های تازه برگشته از پاکستان خواستار کمک‌ هستند

افغان های که از پاکستان به این کشور عودت کرده اند خواستار کمک های اولیه و درازمدت هستند آنان که اخیراً به دلیل فشارهای زیاد از سوی حکومت پاکستانبه کشور برگشته اند می گوین

مطالب اخیر