مطالب مرتبط:

مساعدت آمریت امورمهاجرین با دوصد خانواده بی جاشده در ولایت فراه

آمریت امورمهاجرین ولایت فراه مساعدت 245 فامیل به تاریخ 22 حوت خبر داد. به گفته آمر امور مهاجرین ولایت فراه موسس...

مطالب اخیر