مطالب مرتبط:

دست آورد های وزارت احیا و انکشاف دهات در سال ۱۳۹۵ تشریح شد

مقامات وزارت احیا وانکشاف دهات می‌گویند: از اول حمل سال ۱۳۹۵ تا کنون در مجموع به تعداد ۹۰۷۷ پروژه انکشافی به هز...

مطالب اخیر