مطالب مرتبط:

احتمال تعیین «باتور دوستم» به ریاست حزب جنبش ملی

پیام آفتاب: پس از تعیین پسر دوستم به عنوان سرپرست حزب جنبش، احتمال انتخاب وی به عنوان رئیس این حزب نیز مطرح شده...

مطالب اخیر