مطالب مرتبط:

حمایت از بیجاشدگان فراه و کندز

  ادارات امور مهاجرین ولایات فراه وکندز به 871 فامیل بی جاشده مساعدت کردند. این مساعدت برای 54 فامیل بی جاشده ا...

مطالب اخیر