مطالب مرتبط:

تنها دروازه رسیدن به خوشبختی در کشور وحدت ملی است

استاد شفق تاکید کرد: تنها راه رسیدن به بهشت زندگی و خوشبختی واقعی، پذیرش همدیگر و تکیه بر وحدت ملی است .

مطالب اخیر