مطالب مرتبط:

شمارش معکوس برای آغاز توزیع تذکره های برقی

ممکن است در کیفیت تذکره های برقی، ملاحظه های بیشتری از کارشناسان و اقوام مختلف در افغانستان آنچنان که باید، مرا...

مطالب اخیر