مطالب مرتبط:

رئیسان جمهور ترکیه و روسیه، مبارزه باتروریسم تاکید دارند

مطالب اخیر