مطالب مرتبط:

فرصت جویی مخالفان مسلح از کهنه بودن روند اداری

کهنه بودن روند اداری در کنار ناامنی، فرصت را برای مخالفان مسلح در سربازگیری از غیرنظامیان فراهم کرده است. رییس ...

مطالب اخیر