مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی با داکترانی که از بنیاد آغاخان فارغ شده اند، دیدار کرد

مطالب اخیر