مطالب مرتبط:

فعالیت بیش از 165 خبرنگار زن در شمال/ ثبت خشونت زن بالای خبرنگار زن!

پیام آفتاب: رئیس کمیته مصئونیت خبرنگاران در زون شمال افغانستان گفت: "بیش از 165 خبرنگار زن در این حوزه فعالیت م...

مطالب اخیر