مطالب مرتبط:

نقش آمریکا در گسترش فساد اداری افغانستان

بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) با اعتراف به تاثیر آمریکا در گسترش فساد اداری درباره عملکرد...

مطالب اخیر