مطالب مرتبط:

مهاجمان شفاخانه اسناد تحصیلی پاکستانی داشتند

با گذشت چندین روز از رویداد شفاخانه سردار داوود خان، وزارت دفاع ملی هنوز حاضر نیست پهلوهای تازه این رویداد را ه...

مطالب اخیر