مطالب مرتبط:

افغانستان در سال ۱۳۹۵ دو درصد رشد اقتصادی داشته است

وزارت اقتصاد افغانستان گفته است که رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۳۹۵، حدود ۲ درصد بوده است.

مطالب اخیر