مطالب مرتبط:

استفاده از تکنالوژی در روند انتخابات مورد تایید قرار گرفت

ریاست جمهوری می گوید که استفاده از تکنالوژی در روند بر گزاری انتخابات مورد تایید قرار گرفته است.

مطالب اخیر