مطالب مرتبط:

برای آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی تیم کاری تشکیل شد

ریاست جمهوری می گوید که یک تیم کاری برای آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی تشکیل شده است.

مطالب اخیر