مطالب مرتبط:

'د افغانستان اقتصادي وده دوه سلنه'

افغان چارواکي وایي، په ۱۳۹۵ مالي کال کې اقتصادي وده نژدې دوه فیصده وه، هغه هم په داسې حال کې، چې لسګونه زره بهر...

مطالب اخیر