مطالب مرتبط:

'وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی' در افغانستان تشکیل شد

رئیس جمهوری افغانستان طی فرمانی وزارت جدیدی را به نام "وزارت دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی" ایجاد کرده و ام...

مطالب اخیر