مطالب مرتبط:

یک داکتر شفاخانه 400 بستر در انتقال و جابجایی مهاجمان دست داشته است

خلاف ادعای وزارت دفاع و منابع خبری آن، دروازه های شفاخانۀ چهارصد بستر ارتش به کلی سالم است و هیچ انفجاری و انتح...

مطالب اخیر