مطالب مرتبط:

حاشیه های تازه از حمله بر شفاخانه داوودخان!

کی از محصلین که از پوهنتون خوست برای اجرای دورۀ ستاژ به این شفاخانه وارد شده بود، با مهاجمین کمک کرده است اما ف...

مطالب اخیر