مطالب مرتبط:

زیرکوه تحت اداره طالبان است

منطقه زیرکوه در تصرف طالبان است و در این منطقه هیچ پاسگاه امنیتی از سوی دولت وجود ندارد.

مطالب اخیر