مطالب مرتبط:

مواجه جهان با بزرگترین بحران انسانی

سازمان ملل متحد هشدار داد: جهان با بزرگترین بحران انسانی از سال ۱۹۴۶ تاکنون مواجه است و سومالی و سه کشور دیگر(ک...

مطالب اخیر