مطالب مرتبط:

رئیس صحت هرات غفلت می‌کند و به صحت مردم شیندند توجه ندارد

اداره صحت عامه ولایت هرات هیچ‌گونه توجهی را به ولسوالی شیندند نشان نمی‌دهد و مردم این منطقه به شدت با بیماری تو...

مطالب اخیر