مطالب مرتبط:

وزیر فواید عامه در كنفرانس خط آهن شرق ميانه(عکس)

اتصال افغانستان از طریق خط آهن به شمال و جنوب آسيا و همچنين اتصال شرق آسيا و چين به غرب آسيا و اروپا. به گزارش ...

مطالب اخیر