مطالب مرتبط:

زمین رایگان برای تولیدکنندگان قالین توزیع می شود

عضویت اتاق تجارت بین المللی، ایجاد خط آهن چین، ایجاد خط آهن ترکمنستان، راه‌اندازی بیش از ۲۶ نمایشگاه داخلی و خا...

مطالب اخیر