مطالب مرتبط:

رولا غنیزنان افغانستان صلح و امنیت می‌خواهند

رولا غنی بانوی نخست افغانستان، دسترسی به صلح و امنیت را خواست عمده زنان کشور خواند.

مطالب اخیر