مطالب مرتبط:

افغانستان بیش از ۲ درصد رشد اقتصادی داشته‌است

که دلیل عمده این رشد اقتصادی را تغییر دیدگاه‌های اقتصادی حکومت و سرمایه‌گذاری روی زیربناها، اتصال و همکاریهای م...

مطالب اخیر