مطالب مرتبط:

رونمایی ۱۱۸ جلد کتاب و آثار چاپ شدۀ گلبدین حکمتیار در کابل

در سیمینار رونمایی این آثار، شخصیت های فرهنگی و سیاسی، این تألیفات حکمتیار را در بخشهای علمی و فرهنگی، دستاورد ...

مطالب اخیر