مطالب مرتبط:

ابتکار عمل طالبان هلمند و بی عملی حکومت محلی

طالبان در هلمند، مقابل در هر خانه ماین کاشتند و اگر فردی از افراد ملکی قربانی ماین شود، از خانواده اش، تاوان ما...

مطالب اخیر