مطالب مرتبط:

ضد و نقیض گویی ها از رویداد شفاخانه کابل

حمله تهاجمی بر مهم ترین بیمارستان نظامی هنوز مبهم است. به نقل از تلویزیون یک، گفته های ضد و نقیضی از چگونگی ورو...

مطالب اخیر